Για την πλοήγηση


1. Πρόσθια αυχενική (ACDF) (pdf)

2. Πρόσθια αυχενική σωματεκτομή (pdf)

3. Οπίσθια αυχενική τρηματοτομή (pdf)

4. Κυφοπλαστική (pdf)

5. Σπονδυλοπλαστική (pdf)

6. Οπίσθια σπονδυλοδεσία (pdf)

7. Πεταλεκτομή (pdf)

8. Οσφυϊκή μικροδισκεκτομή (pdf)

9. Πρόσθια οσφυϊκή διασωματική σπονδυλοδεσία (ΑLIF) (pdf)

10. Οσφυϊκή σωματεκτομή (pdf)

11. Οπίσθια οσφυϊκή διασωματική σπονδυλοδεσία (ΡLIF) (pdf)

12. Διατρηματική οσφυϊκή διασωματική σπονδυλοδεσία (TLIF) (pdf)

13. Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση (Neuromonitoring) (pdf)